> Start PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 marca 2010 00:00

 mailto : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

link :  Editing Patterns ENGLISH

link :  Edycja Patternów POLSKI

Program mo?e pracowa? w kilku trybach :

1. Tryb edycji (TR-REC , STEP-REC , REAL-REC )

2. Tryb zapisu ustawie? suwaków ( FADE-REC )

3. Tryb odtwarzania i grania na ?ywo ( PLAY )

4. Tryb odtwarzania i grania na ?ywo plus uruchomione suwaki ( PLAY , FADE )

 

I. Najpierw zostanie opsiany tryb odtwarzania utworów i aran?acji na ?ywo.

  1 Tryb ten uruchamiamy przyciskiem [PLAY]

    a. mamy mo?liwo?? w??czania/wy??czania poszczególnych parti melodyjnych klawiszami ko?o klawisza PART jest ich 16

        - je?eli partia melodyczna jest pusta klawisz ?wieci na szaro

        - je?eli partia melodyczna jest zapisana ?wieci na zielono lub mryga na zielono

        - je?eli mryga na zielono partia jest wy??czona

        - je?eli przycisk parti ?wieci ca?y czas partia jest odtwarzana

        - nad ka?dym przyciskiem parti jest opisane s?ownie dany klawisz, jest to umowne nazewnictwo

        - napis ?wieci na czerwono w rytm granej muzyki 

    b. w tym trybie mo?na u?ywa? suwaków do zmiany g?o?no?ci, efektów itp

        - po prawej stronie od suwaków znajduj? si? tryby pracy, standardowo w?aczony jest tryb pierwszy,

czyli tryb [PART LEVEL] .  Tryb ten s?u?y do indywidualnego wyciszania/podg?aszania poszczególnych parti (od 1 do 16).

Poni?ej znajduje si? [PART PAN]. S?u?y on do ustawiania na który kana? (lewy lub prawy), ma by? podawany d?wi?k z poszczególnych parti melodyjnych.

[SYNTHESIZ] jest to syntezator, który swoim dzia?aniem powoduje zmiane wysoko?ci odtwarzanego d?wi?ku na poszczególnej partii. Mo?na go u?ywa? tylko wtedy je?eli poszczególna partia melodyjna by?a zrobiona w trybie [TR-REC].

 [EF ECHO] , [EF EQUAL] , [EF REVERB] , [EF FLANGER] , [EF CHORUS] i [EF DISTORT] s? to efekty które dzia?aj? jednocze?nie na wszystkich partiach pocz?wszy od 8 do 16. Nale?y stosowa? je z umiarem, tak ?eby nie popsu? linii melodycznych za bardzo. Warunkiem dzia?ania ka?dego z efektów jest jego w??czenie w sekcji /EFFECTS SWITCH/ . Mo?emy w??czy? wszystkie efekty na raz, ale pami?tajmy, ?e ka?de ustawienie dziala na wszystkie partie od numeru 8 do 16. Dlatego linie perkusyjne zaleca si? dawa? na partiach od 1 do 7.

[EQUALIZER] równierz nale?y go w??czy? w sekcji /EFFECTS SWITCH/ i równierz dziala tylko na partie od 8 do 16 w??cznie. Umo?liwia nam on modyfikacj? od nikich do wysokich tonów.

[BEAT VIEW] jest tylko pokaz odgrywanych partii i ich g?o?no?ci, narastania i opadania.

      c. Ustawianie tempa wykonuje si? za pomoc? suwaka "TEMPO" , "-BPM" , "BPM+" , suwaka mi?dzy nimi i klawisza "TAP" (klawisz ten znajduje si? na ko?cu po prawej stronie, na dole po przyciskach klawiatury) . Za pomoc? klawisza "TAP" wystukujemy interesuj?ce nas tempo a program sam oblicza wystukane bity na BPM.

      d. Sekcja /SEQUENCER/ zawiera [TOP], który po naci?ni?ciu powraca do poczatku utworu w trybie PLAY, [BWD] po naci?ni?ciu którego utwór wraca do pocz?tku cz??ci patternu, klawisz [FWD] ktory przewija do przodu , klawisz [STOP] zatrzymuje odtwarzanie , klawisz [PLAY], który w trybie odtwarzania wznawia grany pattern i klawisz [REC] , którym mozna uruchomi? tryby edycyjne (klawisz REC b?dzie opisany dok??dniej w dalszej cz??ci)

      e. "- PATTERN +" s?u?y do wyboru odtwarzanej aktualnie melodi (jest od 1 do 200 Patternów w zale?no?ci ile jest zapisanych). Ich nazwy pokazuj? si? na wy?wietlaczu.

      f. "- BANK +" tutaj wybieramy aktualny bank sampli naprzyk?ad kik, hihat, cym (czyli aktualne instrumenty jakie znajduj? si? w katalogach).

Za pomoc? klawiszy "- SAMPLE +" wybieramy precyzyjnie dany sampel z uprzednio zaznaczonego banku. W trybie odtwarzania i aran?acji jest mo?liwo?? podk?adanie nowych sampli pod  te które aktualnie s? grane. Nale?y w tym celu wybra? przycisk [PART] , potem z sekcji partie melodyczne (od 1 do 16) wybra? dan? parti? (b?dzie wtedy zaznaczona pojedy?cza partia) i potem za pomoc? "- BANK +""- SAMPLE +" dokona? wyboru sampla. Naciskaj?c ponownnie [PART] powracamy do ustawie? w??czania/wy??czania sekcji partii melodycznych.

     g. Dodatkowo jest mo?liwo?? wy??czenia wszystkich partii melodyjnych oprócz zaznaczonej, w tym celu przechodzimy za pomoc? klawisza [PART] do danej partii i zaznaczamy j? potem naciskamy klawisz [<CURSOR>]. W ten sposob wszystkie partie si? wy??cz? poza zaznaczon?. Wracamy do trybu wyboru w??czania/wy??czania partii melodyjnych klawiszem [PART] (klawisz part ma ?wieci? na szaro).

     h. Druga mozliwo?? to mo?liwo?? odwrócenia zaznacze? partii melodyjnych za pomoca klawisza [REVERSE], po jego naci?ni?ciu partie które nie gra?y (mryga?y na zielono) teraz s? w?aczone i odwrotnie.

     i. Istnieje tak?e mo?liwo?? odgrywania w trybie PLAY za pomoc? ruchomych suwaków, które uprzednio musimy zdefiniowa? w trybie edycji FADE-REC . Je?eli mamy zdefiniowane uzycie ruchomych suwaków wcze?niej naciskamy klawisz [FADERS] w sekcji /EFFECTS SWITCH/ w celu aktywacji.

    j. W trybie PLAY mamy tez mozliwo?? u?ywania dodatkowych komend po naci?nnieciu klawisza [SHIFT]. S? to komendy u?atwiaj?ce edycj?, ale dzialaj? tak?e w trybie PLAY.

   k. Wszelkie operacje jakie wykonali?my w trybie PLAY mo?na zapisa? za pomoc? klawisza [WRITE] , który znajduje si? w górnej sekcji. Pammi?tajmy jednak , ?e nie b?dzie mo?liwo??i przywrócenia poprzednich ustawie? je?eli po tej operacji wy??czyli?my program. Je?eli program dalej dzia?a a to co zapisali?my nie bardzo nam sie podoba naciskamy klawisz [UNDO] w celu odtworzenia oryginalnej zawarto?ci Patterna, potem naciskamy [WRITE] ?eby zapisa? oryginalna zawarto?? na dysk.

 

 mailto : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

 

Poprawiony: wtorek, 10 sierpnia 2010 12:53
 

Licznik / Counter