Tworzenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 sierpnia 2010 11:53

Witam

Tak program umo?liwia tworzenie utworów, dodawanie sampli najlepiej bezpo?rednio do katalogu programu tam s? zak?adki instrumentów sampli.

Edytor, który jest wbudowany umo?liwia tworzenie utworów za pomoc? kilku mo?liwo?ci. Dodam, ?e faktycznie obecnie nie ma szczegó?owego opisu funkcji edycyjnych(poniewa? Ci co nad tym pracuj? oci?gaj? si?), ale prosze zrobi? tak :
1. wybra? najlepiej pusty pattern klawiszami plus przyciskiem [PATTERN] (znajduje si? na górze programu)
2. potem klikn?? w klawisz [EDIT] zapali si? wtedy po lewo na górze klawisz [ENTER], ale nie wciskamy go jeszcze
3. za pomoc? klawiszy [CURSOR] wybieramy tryb edycji (aktualnie wybrany widoczny jest w wy?wietlaczu pod napisem CURRENT)
4. tu mamy do wyboru kilka trybów pierwszy TR-REC drugi REAL-REC potem STEP-REC i FADE-REC
TR-REC s?u?y do edycji najlepiej bitów perkusyjnych
REAL-REC do grania na klawiszach na ?ywo (te najwi?ksze klawisze na dole) lub w zale?no?ci od wersji tak?e za pomoc? klawiatury
STEP-REC wprowadza poszczegó?ne nuty, a FADE-REC jak mamy gotowy utwór s?u?y do zapisu na ?ywo lub krokowo potencjometrów

Skupmy si? na trybie TR-REC wybieramy go i naciskamy teraz ten migaj?cy klawisz [ENTER] po lewo na górze.
Nast?pnie wybieramy któr? sekcj? edytujemy i tutaj na przyk?ad naciskamy klawisz nad którym napisane jest /drum/, zapali si? on na czerwono .
Teraz mo?emy (tak b?dzie wygodniej), ale nie musimy nacisn?? klawisz [PLAY] (b?d? teraz przeskakiwa? pomara?czowe kwadraty)

Dopiero teraz naciskamy sekcje b?bna, które chcemy w??czy?, najlepiej w??czy? te opisane numerami 1 , 5 , 9 , 13 , 14 i 15 (aktywne zapal? si? na zielono), naci?ni?cie ponowne wy??cza naciskamy klawisze du?e pod liczbami.

W ten sposób zosta? zrobiony pewien bit trzeba go rozszerzy? na ca?y utwór bo utwór ma takich sekcji 64 a tu jednorazowo widzimy 16 wi?c naciskamy klawisz [FWD], mo?na tak?e skopiowa? bit z pierwszej 16 na ca?y kawa?ek wtedy naciskamy [SHIFT] i naciskamy du?y klawisz z oznaczeniem /copy note to next/ czyli du?y klawisz klawisz pod liczb? 11.

Oczywi?cie nie jeste?my ograniczeni tylko tym jednym zestawem b?bna mo?emy go dowolnie zmienia? przechodz?c u?ywaj?c klawiszy [BANK] do zmiany banków (s? banki b?bnów talerzy sampli organów basów loopów itp) i za pomoc? klawisza [SAMPLE] wybieramy odpowiedni sampel z danego banku.

Tak jak pisa?em wcze?niej mo?emy dodawa? swoje sample czy to pojedy?cze bity czy ?piew czy melodie i na nich gra?.
W tym celu kopiujemy je do katalogu w którym jest zainstalowany program czyli mo?e to by? c:\Porgram Files\ThunderBeat D3\THBEAT\SAMPLE potem wrzócamy sample do odpowiedniego katalogu. ?eby program odczyta? dany sapel trzeba wyj?? z programu i ponownie wej??. Sample powinny by? w formacie ogg lub wav.

Po wykonaniu ca?ej operacji naciskamy klawisz [EDIT], a dany kawa?ek zosta? zapami?tany ?eby go zapisa? naciskamy klawisz [WRITE], który znajduje si? na górze.

Dodatkowe wskazówki:

- jak wida? najlepiej do tworzenia bitów perkusyjnych lub modyfikacji innych bitów nadaje si? tryb TR-REC
- to, ?e nad ka?d? parti? melodyczn? napisane jest DRUM HIHAT itp nic nie znaczy bo mozna tam i tak wybiera? inne sample
- melodie najlepiej gra? trybem STEP-REC tam naciskaj?c odpowiednie klawisze na samym dole tworzymy melodie, a klawisz CONTROL i TAP (to ten klawisz du?y szary, nieopisany po prawej stronie na dole) tworzymy przerwy.

W razie poroblemów prosz? pisa? bo jak wida? program nie doczeka? si? jeszcze instrukcji obs?ugi.
Pocz?tkowo obs?uga mo?e wydawa? si? skomplikowana, ale jest to tylko pocz?tkowe wra?enie, które z czasem mija.
Program w pó?niejszej fazie b?dzie przystosowany do obs?ugi ekranu dotykowego, które za nied?ugi czas napewno wejd? w powszechne u?ytkowanie. Stworzony zosta? on tak ?eby dawa? wra?enie instrumentu, który istnieje fizycznie lub jest do niego podobny dlatego nie ma tutaj otwierania katalogów itp.

S? problemy wejdz na FORUM i zadaj pytanie lub napisz do   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

 

Poprawiony: wtorek, 10 sierpnia 2010 12:10
 

Licznik / Counter