The News
THUNDERbEAT v1.0.1 2010-III PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 marca 2010 00:00

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

  

ThunderBEAT v 1.0.1   2010-III

Funkcje programu :

- 16 kana?ów (stereo,  44100khz , 16bitów na kana? co w trybie stereo daje 32kana?y)

- 16 zmotoryzowanych faderów

- 7 efektów d?wi?kowych plus 3 standardowe

- oktawy w zakresie -5 do +5

- tempo od 30 do 251 BPM

- mo?liwo?? w??czania/wy??czania danych partii muzycznych

- nieograniczona mozliwo?? u?ycia sampli w formacie ogg , wav i mp3

- liczba patternów do 200

- 4 tryby edycji :  TR-REC (dla bitów) , REAL-REC (tryb grania nutami na ?ywo) ,

STEP-REC (nuty krok po kroku) , FADE-REC (edycja suwaków)

- przej?ysty, nowoczesny  i wygodny interface

 

 mailto : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

 

>> Link to FORUM  <<

Poprawiony: środa, 14 kwietnia 2010 01:16
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 marca 2010 00:00

>> Link to FORUM  <<

 

1.Zci?gamy program z tej strony (lewe okno, dzia? DOWNLOAD).

2.Klikamy dwukrotnie na plik.

3.Teraz rozpoczyna si? proces instalacji.

4.Je?eli posiadamy systemy : Windows 7, Windows Media Center, Windows Vista lub Windows 2008  nie musimy nic wi?cej instalowa?.

5.Je?eli posiadamy system : Windows XP lub Windows 2003 post?pujemy jak poni?ej :

a. Instalacja dla systemu Windows 2003 :

- ?ci?gamy Microsoft NET Framework 2.0 i instalujemy (mo?na zci?gn?? nowszy framework, ale nie jest to konieczne)

- instalujemy frameworka i uruchamiamy potem program

b. Instalacja na systemie Windows XP :

- je?eli posiadamy Windows XP z serwis Pack 2 (lub 3) to wykonujemy takie same czynno?ci jak dla Windows 2003

- je?eli posiadamy Windows XP bez serwis Packa to post?pujemy jak poni?ej :

    I.  Instalujemy Instalatora Microsoft Windows 3.0   lub instalujemy Servis Packa minimum w wersji 2

   II.  Teraz dopiero zainstalowa? mo?emy Microsoft Net Framework 2.0 lub wy?szy

 

W razie problemów z instalacj? prosz? pisa? :    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.  lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

Problemy :

1. Je?eli po instalacji programu Thunder bEAT nie mo?na go uruchomi??

- oznacza to brak odpowiedniego NET Frameworka , wymagana wersja to 2.0 lub wy?sza

2. Podczas uruchamiania instalacji NET Frameworka program nie instaluje si??

- oznacza to, ?e mamy nie poprawn? wersj? Instalatora Microsoft Windows, wymagana wersja to 3.0

3. Program po instalacji i zainstalowaniu wszystkich dodatkowych sk??dników ?acznie z NET Framework nie chce si? uruchomi??

- Nale?y prawym klawiszem ustawi? we w?a?ciwo?ciach\zgodno?? , ustawi? uruchom program w trybie administratora lub po naci?ni?ciu

prawym klawiszem na ikonke skrótu : URUCHOM JAKO ADMINISTRATOR. Dotyczy to g?ównie systemów Windows Vista i 7

 4. Czcionki programu s? slabo widoczne?

- nale?y odpowiednio ustawi? we w?a?ciwo?ciach ekaniu czcionki na TRUETYPE

Linki do potrzebnych programów/bibliotek :

-1. Najnowsza wersja Thunder bEAT ->   http://thunderbeat.net/TB/InstallTB.exe  (oko?o 5 MB)

-2. Microsoft NET Framework 2 ->    http://thunderbeat.net/TB/dotnetfx.exe  (oko?o 23 MB)

-3. Instalator Microsoft Windows 3.0 dla XP ->  http://thunderbeat.net/TB/IMW30.exe ( oko?o 2 MB )

 5. Instalacja dla systemów Windows 98/98SE ME i 2000 nie zosta?a opisana, aczkolwiek program po zainstalowaniu odpowiednich dodatków uruchomi si? i b?dzie dzia?a? poprawnie.

 mailto : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.  

Poprawiony: czwartek, 03 lutego 2011 12:46
 
> Start PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 marca 2010 00:00

 mailto : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

link :  Editing Patterns ENGLISH

link :  Edycja Patternów POLSKI

Program mo?e pracowa? w kilku trybach :

1. Tryb edycji (TR-REC , STEP-REC , REAL-REC )

2. Tryb zapisu ustawie? suwaków ( FADE-REC )

3. Tryb odtwarzania i grania na ?ywo ( PLAY )

4. Tryb odtwarzania i grania na ?ywo plus uruchomione suwaki ( PLAY , FADE )

 

I. Najpierw zostanie opsiany tryb odtwarzania utworów i aran?acji na ?ywo.

  1 Tryb ten uruchamiamy przyciskiem [PLAY]

    a. mamy mo?liwo?? w??czania/wy??czania poszczególnych parti melodyjnych klawiszami ko?o klawisza PART jest ich 16

        - je?eli partia melodyczna jest pusta klawisz ?wieci na szaro

        - je?eli partia melodyczna jest zapisana ?wieci na zielono lub mryga na zielono

        - je?eli mryga na zielono partia jest wy??czona

        - je?eli przycisk parti ?wieci ca?y czas partia jest odtwarzana

        - nad ka?dym przyciskiem parti jest opisane s?ownie dany klawisz, jest to umowne nazewnictwo

        - napis ?wieci na czerwono w rytm granej muzyki 

    b. w tym trybie mo?na u?ywa? suwaków do zmiany g?o?no?ci, efektów itp

        - po prawej stronie od suwaków znajduj? si? tryby pracy, standardowo w?aczony jest tryb pierwszy,

czyli tryb [PART LEVEL] .  Tryb ten s?u?y do indywidualnego wyciszania/podg?aszania poszczególnych parti (od 1 do 16).

Poni?ej znajduje si? [PART PAN]. S?u?y on do ustawiania na który kana? (lewy lub prawy), ma by? podawany d?wi?k z poszczególnych parti melodyjnych.

[SYNTHESIZ] jest to syntezator, który swoim dzia?aniem powoduje zmiane wysoko?ci odtwarzanego d?wi?ku na poszczególnej partii. Mo?na go u?ywa? tylko wtedy je?eli poszczególna partia melodyjna by?a zrobiona w trybie [TR-REC].

 [EF ECHO] , [EF EQUAL] , [EF REVERB] , [EF FLANGER] , [EF CHORUS] i [EF DISTORT] s? to efekty które dzia?aj? jednocze?nie na wszystkich partiach pocz?wszy od 8 do 16. Nale?y stosowa? je z umiarem, tak ?eby nie popsu? linii melodycznych za bardzo. Warunkiem dzia?ania ka?dego z efektów jest jego w??czenie w sekcji /EFFECTS SWITCH/ . Mo?emy w??czy? wszystkie efekty na raz, ale pami?tajmy, ?e ka?de ustawienie dziala na wszystkie partie od numeru 8 do 16. Dlatego linie perkusyjne zaleca si? dawa? na partiach od 1 do 7.

[EQUALIZER] równierz nale?y go w??czy? w sekcji /EFFECTS SWITCH/ i równierz dziala tylko na partie od 8 do 16 w??cznie. Umo?liwia nam on modyfikacj? od nikich do wysokich tonów.

[BEAT VIEW] jest tylko pokaz odgrywanych partii i ich g?o?no?ci, narastania i opadania.

      c. Ustawianie tempa wykonuje si? za pomoc? suwaka "TEMPO" , "-BPM" , "BPM+" , suwaka mi?dzy nimi i klawisza "TAP" (klawisz ten znajduje si? na ko?cu po prawej stronie, na dole po przyciskach klawiatury) . Za pomoc? klawisza "TAP" wystukujemy interesuj?ce nas tempo a program sam oblicza wystukane bity na BPM.

      d. Sekcja /SEQUENCER/ zawiera [TOP], który po naci?ni?ciu powraca do poczatku utworu w trybie PLAY, [BWD] po naci?ni?ciu którego utwór wraca do pocz?tku cz??ci patternu, klawisz [FWD] ktory przewija do przodu , klawisz [STOP] zatrzymuje odtwarzanie , klawisz [PLAY], który w trybie odtwarzania wznawia grany pattern i klawisz [REC] , którym mozna uruchomi? tryby edycyjne (klawisz REC b?dzie opisany dok??dniej w dalszej cz??ci)

      e. "- PATTERN +" s?u?y do wyboru odtwarzanej aktualnie melodi (jest od 1 do 200 Patternów w zale?no?ci ile jest zapisanych). Ich nazwy pokazuj? si? na wy?wietlaczu.

      f. "- BANK +" tutaj wybieramy aktualny bank sampli naprzyk?ad kik, hihat, cym (czyli aktualne instrumenty jakie znajduj? si? w katalogach).

Za pomoc? klawiszy "- SAMPLE +" wybieramy precyzyjnie dany sampel z uprzednio zaznaczonego banku. W trybie odtwarzania i aran?acji jest mo?liwo?? podk?adanie nowych sampli pod  te które aktualnie s? grane. Nale?y w tym celu wybra? przycisk [PART] , potem z sekcji partie melodyczne (od 1 do 16) wybra? dan? parti? (b?dzie wtedy zaznaczona pojedy?cza partia) i potem za pomoc? "- BANK +""- SAMPLE +" dokona? wyboru sampla. Naciskaj?c ponownnie [PART] powracamy do ustawie? w??czania/wy??czania sekcji partii melodycznych.

     g. Dodatkowo jest mo?liwo?? wy??czenia wszystkich partii melodyjnych oprócz zaznaczonej, w tym celu przechodzimy za pomoc? klawisza [PART] do danej partii i zaznaczamy j? potem naciskamy klawisz [<CURSOR>]. W ten sposob wszystkie partie si? wy??cz? poza zaznaczon?. Wracamy do trybu wyboru w??czania/wy??czania partii melodyjnych klawiszem [PART] (klawisz part ma ?wieci? na szaro).

     h. Druga mozliwo?? to mo?liwo?? odwrócenia zaznacze? partii melodyjnych za pomoca klawisza [REVERSE], po jego naci?ni?ciu partie które nie gra?y (mryga?y na zielono) teraz s? w?aczone i odwrotnie.

     i. Istnieje tak?e mo?liwo?? odgrywania w trybie PLAY za pomoc? ruchomych suwaków, które uprzednio musimy zdefiniowa? w trybie edycji FADE-REC . Je?eli mamy zdefiniowane uzycie ruchomych suwaków wcze?niej naciskamy klawisz [FADERS] w sekcji /EFFECTS SWITCH/ w celu aktywacji.

    j. W trybie PLAY mamy tez mozliwo?? u?ywania dodatkowych komend po naci?nnieciu klawisza [SHIFT]. S? to komendy u?atwiaj?ce edycj?, ale dzialaj? tak?e w trybie PLAY.

   k. Wszelkie operacje jakie wykonali?my w trybie PLAY mo?na zapisa? za pomoc? klawisza [WRITE] , który znajduje si? w górnej sekcji. Pammi?tajmy jednak , ?e nie b?dzie mo?liwo??i przywrócenia poprzednich ustawie? je?eli po tej operacji wy??czyli?my program. Je?eli program dalej dzia?a a to co zapisali?my nie bardzo nam sie podoba naciskamy klawisz [UNDO] w celu odtworzenia oryginalnej zawarto?ci Patterna, potem naciskamy [WRITE] ?eby zapisa? oryginalna zawarto?? na dysk.

 

 mailto : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

 

Poprawiony: wtorek, 10 sierpnia 2010 12:53
 
> 1. Przyciski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 marca 2010 00:00

II. Przyciski i Sekcje

mail to : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

1. Sekcja /SEQUENCER/

 

 

W tej sekcji znajduj? si? klawisze [TOP] , [BWD] , [FWD] , [STOP] , [PLAY] i [EDIT]

[TOP] - w trybie PLAY , REAL-REC , TR-REC , STEP-REC i FADE-REC  powrót do pocz?tku Patternu

[BWD] - przej?cie do pocz?tku cz??ci patternu, a w trybie TR-REC i STEP-REC do poprzedniej cz??ci patternu, w trybie FADE-REC nie dzia?a

[FWD] - przej?cie do nast?pnej cz??ci patternu, a w trybie TR-REC i STEP-REC do poprzedniej cz??ci patternu, w trybie FADE-REC nie dzia?a

[STOP] - zatrzymanie odtwarzania, nie dziala w trybie STEP-REC

[EDIT] - s?u?y do ustawiania trybów pracy edycji : REAL-REC , TR-REC , STEP-REC i FADE-REC  ,klawisz aktywny jest koloru czerwonego

 

 2. Sekcja Partii Melodycznych /SPM/

 

W tej sekcji znajduj? si? partiie/ klawisze s?u??ce do w??czania/wy??czania linii melodycznych, jest ich 16.

Tylko partie od numeru 8 do 16 w??cznie umo?liwiaj? dodawanie efektów. Klawisz szary partii oznacza brak zapisu nutowego, klawisz migaj?cy zielony oznacza, ?e zapis nutowy istnieje, ale jest wy??czony. Klawisz zielony oznacza w??czenie odtwarzania partii melodycznej. Za pomoc? klawiszy tych mamy ponadto mozliwo?? zmiany danego sampla, wybory partii do edycji. Opcje te opisane sa w dalszej cz??ci. Napisy widniej?ce nad ka?dym klawiszem partii s? umowne, zmieniaj? one kolor na czerwony w momencie odgrywania danej partii.

 

3.

 

Poprawiony: czwartek, 25 marca 2010 16:58
 
THUNDERbEAT 1.0.2 /2010-VII-09/ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 marca 2010 00:00

 

Link to YOU TUBE : http://www.youtube.com/watch?v=-HBcJjT7YT4

  Dim lights Embed Embed this video on your site

 

  

ThunderBEAT v 1.0.2   2010-VII-09

Funkcje programu :

- 16 kana?ów (stereo,  44100khz , 16bitów na kana? co w trybie stereo daje 32kana?y)

- 16 zmotoryzowanych faderów

- 7 efektów d?wi?kowych plus 3 standardowe

- oktawy w zakresie -5 do +5

- tempo od 30 do 251 BPM

- mo?liwo?? w??czania/wy??czania danych partii muzycznych

- nieograniczona mozliwo?? u?ycia sampli w formacie ogg , wav i mp3

- liczba patternów do 200

- 4 tryby edycji :  TR-REC (dla bitów) , REAL-REC (tryb grania nutami na ?ywo) ,

STEP-REC (nuty krok po kroku) , FADE-REC (edycja suwaków)

- przej?ysty, nowoczesny  i wygodny interface

- oko?o 500 instrumentów i sampli w formacie ogg

- granie za pomoc? klawiatury komputerowej

 mailto : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

 

>> Link to FORUM  <<

Poprawiony: czwartek, 08 lipca 2010 15:46
 
« pierwszapoprzednia12nastÄ™pnaostatnia »

Strona 2 z 2

Licznik / Counter